مقالات فارسی گردشگری

مقاله گردشگري پايدار در ايران: کارکردها، چالش ها و راهکارها ضمن تحليل وضعيت صنعت گردشگري در ايران به نقش، کارکردهاي آن و موانع و راهکارهاي ايجاد صنعت گردشگري پايدار در ايران مي پردازد.