باشگاه دانش آموختگان کارآفرینی

نام و نام خانوادگی : بهناز کاوندی
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی- گرایش گردشگری   
سال فارغ التحصیلی : 1395

نام و نام خانوادگی : گیتا مولایی
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی-آموزش و ترویج
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : مهسا غریب
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - گرایش گردشگری   
سال فارغ التحصیلی : 1395

نام و نام خانوادگی : سمیه کرمی
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی-کسب و کار الکترونیک
سال فارغ التحصیلی : 1394

نام و نام خانوادگی : مهدی تاج پور
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی- گرایش سازمانی   
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : مولود الماسی
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی- کسب و کار الکترونیک   
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : سمیه حسینی
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی- گرایش سازمانی   
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : فاطمه دولت آبادی
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی- کسب وکارجدبد
سال فارغ التحصیلی : 1395

نام و نام خانوادگی : رسول نادی پور
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی-کسب و کار الکترونیک
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : محمد نادی پور
رشته:
کارشناسی ارشد کارآفرینی-کسب و کار الکترونیک
سال فارغ التحصیلی :
1393

نام و نام خانوادگی : مهدیه سهیلی فر
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی-آموزش و ترویج
سال فارغ التحصیلی : 1394

نام و نام خانوادگی : زهرا حق روستا
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - سازمانی
سال فارغ التحصیلی : 1392

نام و نام خانوادگی : علی عبدی جمایران
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - کسب و کار کوچک
سال فارغ التحصیلی : 1391

نام و نام خانوادگی : فاطمه حاتمی
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - آموزش و ترویج
سال فارغ التحصیلی : 1395

نام و نام خانوادگی : فاطمه صدوقی نیا
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - آموزش و ترویج
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : فاطمه بزم آرا
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - آموزش و ترویج
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : نرگس علیزاده کلخوران
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - آموزش و ترویج
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : مهدی قناعت پیشه
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - سازمانی
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : روح اله مددی
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - MBA
سال فارغ التحصیلی : 1395

نام و نام خانوادگی : زهره جلالی
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - MBA
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : زهرا حاج حسنی
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - سازمانی
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : محسن برزگر خلیلی
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - سازمانی
سال فارغ التحصیلی : 1391

نام و نام خانوادگی : مرضیه ضیائیون
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - آموزش و ترویج
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : علی اکبر فرجادیان
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی 
سال فارغ التحصیلی : 

نام و نام خانوادگی : سروش مودب
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - سازمانی
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : آیدین سلام زاده
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی
سال فارغ التحصیلی : 

نام و نام خانوادگی : مهدی محمود اقدم
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - سازمانی
سال فارغ التحصیلی : 1393

نام و نام خانوادگی : مجید عقلایی
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی
سال فارغ التحصیلی : 

نام و نام خانوادگی : راشین حاتمی
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی
سال فارغ التحصیلی : 1394

نام و نام خانوادگی : معصومه احمدی
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی
سال فارغ التحصیلی : 1394

نام و نام خانوادگی : هادی همایی
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - کسب و کار جدید
سال فارغ التحصیلی : 1394

نام و نام خانوادگی : محمد یعقوبی شنبه بازاری
رشته:کارشناسی ارشد کارآفرینی - توسعه
سال فارغ التحصیلی : 1395

برای عضویت و استفاده از خدمات باشگاه کارآفرینی ایران، فرم را تکمیل فرمایید.

فرم عضویت 

راههای ارتباط با باشگاه :  تلفن :02128429783   |   واتساپ: 09211611826    |   ایمیل : info@egcut.com