معرفی بخش خدمات


تداوم حیات هر بنگاه اقتصادی ، در وهله اول به توانایی آن نهاد در رقابت با رقبای داخلی و بین المللی وابسته است. کسب این توانایی نیز به نوبه خود نیازمند ایجاد مزیت های رقابتی برای سازمان می باشد. یکی از متداول ترین.....
ادامه مطلب

معرفی شرکت ها

کاربوی یک شرکت دانش بنیان بوده که با بهره گیری از نیروی متخصص و متعهد جوان، با رویکرد های کاهش مصرف آب، کاهش آلاینده های زیست محیطی، جلوگیری از اتلاف وقت همشهریان و ایجاد اشتغال زایی به انجام سرویس های مختلف در زمینه انواع خدمات خودروهای داخلی و خارجی پرداخته است.
کاربوی یک شرکت دانش بنیان بوده که با بهره گیری از نیروی متخصص و متعهد جوان، با رویکرد های کاهش مصرف آب، کاهش آلاینده های زیست محیطی، جلوگیری از اتلاف وقت همشهریان و ایجاد اشتغال زایی به انجام سرویس های مختلف در زمینه انواع خدمات خودروهای داخلی و خارجی پرداخته است.
کاربوی یک شرکت دانش بنیان بوده که با بهره گیری از نیروی متخصص و متعهد جوان، با رویکرد های کاهش مصرف آب، کاهش آلاینده های زیست محیطی، جلوگیری از اتلاف وقت همشهریان و ایجاد اشتغال زایی به انجام سرویس های مختلف در زمینه انواع خدمات خودروهای داخلی و خارجی پرداخته است.
کاربوی یک شرکت دانش بنیان بوده که با بهره گیری از نیروی متخصص و متعهد جوان، با رویکرد های کاهش مصرف آب، کاهش آلاینده های زیست محیطی، جلوگیری از اتلاف وقت همشهریان و ایجاد اشتغال زایی به انجام سرویس های مختلف در زمینه انواع خدمات خودروهای داخلی و خارجی پرداخته است.