صفا شريف عسكري

دكتري تخصصي كارآفريني با گرايش كارآفريني بين الملل از دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران

– مدرس دانشگاه، مربي حرفه اي (كوچ و منتور) نوآوري، كارآفريني و توسعه كسب و كار

– رئيس كميسيون تخصصي آموزش،پژوهش و ترويج كارآفريني سازمان ملي كارآفريني ايران

– منتور باشگاه فن آوري و نوآوري دانشگاه صنعتي شريف

– منتور مركز مشاوره كانون دانش آموختگان دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران

– مدرس و مربي كارآفريني مورد تاييد معاونت اشتغال و خودكفايي كميته امداد حضرت امام خميني(ره)

– مدرس جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

– مشاور توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط

– مدرس دانشگاه در حوزه كارآفريني و كسب و كار و داراي 22 سال تجربه اجرايي و تخصصي

– دانش آموخته ي رشته ي مديريت كارآفريني در مقطع كارشناسي ارشد با گرايش توسعه كسب و كار جديد و دكتري تخصصي كارآفريني با گرايش كارآفريني بين الملل